1401-06-19

معیارهای تاییدصلاحیت متقاضیان کاندیداتوری جوایز “ساخت” در اولین مراسم جایزه بزرگ ساخت مان

 آکادمی ساخت مان معیارهای مدنظر جهت تایید صلاحیت درخواست های کاندیداتوری اعضای خود را در […]