1401-06-28

سرمایه اصلی شرکت، تجارب حاصل از اجرای پروژه هاست

شرکت ساختمانی بانک ملت با ثبت ساخت پروژه های متعدد در کارنامه خود، خوش می […]
1401-05-07

حضور شرکت ساختمانی بانک ملت در نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت با ارائه دو پروژه خود، […]