1401-04-22

ارسال کمک های بانک ملت به زلزله زدگان استان هرمزگان

بانک ملت با ارسال مایحتاج ضروری به زلزله زدگان استان هرمزگان کمک کرد. به گزارش […]