1401-06-13

قرارداد خودمالکی نهضت ملی حدود ۴۴ هزار واحد منعقد شد

عضو هیات مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد به […]