1402-02-05

فروش 7 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده بانک ملت با نرخ 21.5 درصد

مرحله دوم گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) بانک ملت به میزان 70 […]
1401-04-28

فروش 120.000 میلیارد ریال گواهی سپرده بانک ملت از اول مرداد 1401

فروش مرحله هفتم گواهی‌سپرده ‌مد‌ت‌دار ویژه‌ سرمایه‌گذاری (عام) با ‌نام بانک ملت از روز شنبه […]