1401-05-06

برگزاری جلسه مشترک مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و شهردار کرمانشاه مردادماه 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک این شرکت و شهرداری کرمانشاه […]