1401-06-16

با افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک ملت 472.000 میلیارد ریالی می شود

هیات مدیره بانک ملت پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه ای بالغ بر 209.957میلیارد […]