1401-10-01

حضور شرکت ساختمانی بانک ملت در شورای عمومی متمم بودجه سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در […]
1401-06-12

اخذ گواهینامه استاندارد آسانسورهای پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران موفق […]