1401-09-01

بازدید مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از مجتمع سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل و دکتر مهدی […]
1401-06-29

برگزاری افتتاحیه و جلسه شورای عمومی در ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه افتتاحیه و نیز شورای عمومی سندیکای […]