1401-05-18

ابلاغیه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران در خصوص حد نصاب اراضی برای اخذ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

پیرو ابلاغیه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران به شماره 1401/1200/6267/ص  مورخ  1401/03/07 […]