1402-02-26

بازدید مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت از مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، امین میرزایی مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات […]
1401-06-30

بازدید دکتر اجاقی از پروژه مجتمع اداری _ تجاری جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه […]