1401-06-15

بازدید مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از روند نصب نمای وید استوانه ای پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر اجاقی از پروژه مجتمع اداری _ […]