1401-05-22

بازدید دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر حسین اجاقی از پروژه مجتمع اداری […]