1401-06-29

برگزاری افتتاحیه و جلسه شورای عمومی در ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه افتتاحیه و نیز شورای عمومی سندیکای […]
1401-06-28

برگزاری اولین شورای عمومی در سالن جلسات سندیکای بیمه گران ایران

دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران در تاریخ 28 شهریور […]