پروژه انبارکیش

پروژه انبار کیش توسط شرکت ساختمانی بانک ملت به پایان رسید.هدف عمده این پروژه ساخت انبار و قسمتی برای بایگانی است.

 

print