پروژه سندیکا بیمه گران

اسکلت پروژه سندیکا بیمه گران ایران رو اتمام است و آرماتور بندی دیوار حائل شروع شده است.ضمناًحفاری چاه های فاضلاب، آب باران و ارت پروژه در مراحل پایانی هست.

print