7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

حرکت در مسیر خدا و یاری رساندن به انسان ها به حق گام نهادن در مسیر الهی و جاده خلوص، صداقت و مردانگی است.

print