بازدید دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر حسین اجاقی از پروژه مجتمع اداری _ تجاری جام خلیج فارس در تاریخ 1401/05/22 بازدید نمودند. در این بازدید که با حضور شرکت مهندسین مشاور باوند، شرکت روف تراس به عنوان پیمانکار مادر و عوامل پیمانکار جزء صورت پذیرفت، ایشان به ارائه گزارش از آخرین اقدامات پرداختند و نیز اهم اقدامات جاری و روند پیشرفت پروژه در تمامی جبهه ها مورد بررسی قرار گرفت.

print