یازدهمین جلسه مدیران شرکت ساختمانی برگزارشد

یازدهمین جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست آقای اجاقی در شرکت ساختمانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 23/07/97 با حضور اعضا و به ریاست جناب آقای دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسایل شرکت صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه، پس از بحث و بررسی اعضاء مقرر گردید، موارد منجربه کاهش هزینه و افزایش درآمد در کلیه واحد ها بصورت مکتوب ارائه گردد. همچنین معاونت اقتصادی می بایست برنامه استراتژیک برای شرکت تدوین و جمع بندی برنامه بازاریابی و فروش پروژه ها را انجام دهد.

از دیگر سوی با پیشنهاد اعضا، هماهنگی و برگزاری مراسم و همایش های مختلف با اصناف در مجتمع معین مال به منظور معرفی شرکت و فروش واحد های تجاری و اداری مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این جلسه به پیشنهاد و تصویب اعضا ، مقرر شد که نورپردازی مجتمع مادر با مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه و در قالب تهیه و ارسال پوستر مسابقه نورپردازی در داخل سایت و ارسال برای دانشکده های معتبر صورت گیرد.

print