گزیده ای از کتاب مدیریت زمان

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیریت زمان یکی از مهمترین اصولی است که انسانهای موفق به آن اهمیت می دهند و برنامه های زندگی خویش را طبق این اصول طرح و اجرا می کنند. در بیانی ساده، مدیریت زمان نحوه ی سامان بخشیدن و برنامه ریزی  هنگامی است که به انجام فعالیت های خاص اختصاص داده می شود. یکی از کتاب‌های مطرح در این زمینه کتاب مدیریت زمان بریان تریسی است که نکات مطرح آن در اختیار قرار می گیرد.

مدیریت زمان

print