بانک ملت با انتشار گزارش فعالیت منتهی به پایان بهمن ماه 1400، از عملکرد خود در شاخص های مهم عملیاتی رونمایی کرد.