چهارم شهریور ماه روز کارمند را گرامی می داریم

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد

*به گیتی نام خود را جاودان کرد

print