پروژه مجتمع جام خلیج فارس در رصد مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر  اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مجتمع اداری _ تجاری جام خلیج فارس در تاریخ 1401/06/07 بازدید نمودند. در این بازدید که با همراهی پیمانکار مادر و پیمانکاران جزء صورت گرفت طبقات اداری، تجاری، موتورخانه ها از جمله موتورخانه مستقر در بلوک 1 از حیث آخرین وضعیت پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، همزمان با آن محموله چهارم سرامیک کف واحدهای اداری PMA نیز وارد مجتمع گردید.

print