وضعیت حقوقی شرکت در شش ماه ابتدای سال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛ مدیرحقوقی شرکت، درخصوص وضعیت اخیر این شرکت در طی شش ماه اول سال جاری گفت: شروع سال جدید طبیعتاً با کرونا آغاز شد و پرونده های حقوقی ما به علت تعطیلی دادگاه ها به مشکل برخورد زیرا روند پیگیری را نمی توانستیم انجام دهیم. قراردادی های پروژه ها نیز به علت تعطیلی شرکت های پیمانکار با مشکلاتی مواجه ولی با تلاش هایی که صورت گرفت رو به بهبودی است.

مژگان معرفت خواه، در ارتباط با پروژه جام خلیج فارس توضیح داد: با توجه به مشکلات عرصه در این پروژه  و پیگیری هایی که توسط مدیرعامل محترم شرکت و همکاران  انجام شد، متاسفانه هنوز این مسئله با توجه به رای دادگاه به قوت خود باقی و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است. با این وجود با جدیت پیگیر موضوع هستیم اما با توجه به رای فعلی مبنی بر وقف بودن زمین، زمان رفع مشکل مشخص نیست.

وی در رابطه با مجتمع معین مال نیز اظهار کرد: کرونا وضعیت اقتصادی این مجتمع را هم تحت تاثیر قرار داده است و طبیعی است که بسیاری از این وضعیت پیش آمده متضرر شده اند.

معرفت خواه در پایان توضیح داد: پروژه های الهیه، دریان نو و جام شریعتی فروخته شده است. اوضاع حقوقی شرکت به طور کلی خوب است و به جز چند پرونده از باقی پرونده ها نتیجه گرفته ایم.

print