هفتادمین جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،

براساس هماهنگی بعمل آمده جلسه در تاریخ 05/ 12 / 1398در محل شرکت ساختمانی و به ریاست جناب آقای دکتر اجاقی تشکیل گردید و موضوعات ذیل مصوب گردید :
مصوبات:

-پیگیری همکاری با شرکت های زیر مجموعه و ایجاد یک کنسرسیوم برای جذب سرمایه مورد نیاز شرکت برای پروژه
-پیگیری اجاره شعبه جام و ارزیابی توسط منطقه 5 و پیگیری قرارداد اجاره
-پیگیری تهاتر ملک های موجود شرکت با تسهیلات دریافتی از بانک جهت کاهش بدهی های شرکت
-درخواست اعتراض به مصوبه هیئت مدیره بانک در خصوص عدم بخشودگی سود دوران تنفس
-جمع بندی موضوعات جلسه دکتر بیگدلی

print