شصت و نهمین جلسه شورای مدیران و معاونین در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، براساس هماهنگی بعمل آمده جلسه در تاریخ 21 / 11 /  1398در محل شرکت ساختمانی و به ریاست جناب آقای دکتر اجاقی تشکیل گردید و موضوعات ذیل مصوب گردید :
مصوبات
پس از بحث و بررسی اعضاء موارد ذیل مقرر گردید :
1 – پیگیری همکاری با شرکت های زیر مجموعه و ایجاد یک کنسرسیوم برای جذب سرمایه مورد نیاز شرکت برای پروژه
2 – پیگیری اجاره شعبه جام و ارزیابی توسط منطقه 5 و پیگیری قرارداد اجاره آقای نجفی با همکاری خانم معرفت خواه
3 – پیگیری تهاتر ملک های موجود شرکت با تسهیلات دریافتی از بانک جهت کاهش بدهی های شرکت
4 – هماهنگی با جناب آقای اسکندری هیئت مدیره بانک جهت معرفی شرکت

 

print