سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان«نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه های سیاستی» برگزار می شود.