عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان، روز خدا و خدایی شدن، روز رویش گلستان رحمت، روز نیایش و دعا گرامی باد.

print