دادستان انتظامی مالیاتی خواستار گزارش تخلفات مالیاتی از سوی بانکها شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری تسنیم،  عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی در مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی نوشت، همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده 276 قانون مالیات های مستقیم چنانچه هر یک از کارکنان بانکها در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند ویا  تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم  محکوم می‌شوند.

از طرفی به استناد قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند این موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

با این وجود با عنایت به مطالب  معنونه و در راستای انجام وظایف قانونی در خصوص لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم  خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعمال نظارت‌های کافی و موثر مراتب به نحو مقتضی به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اطلاع رسانی گردد در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته اقدامات قانونی از سوی این داستانی معمول خواهد شد.

print