جلسه مدیران شرکت ساختمانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛جلسه بررسی گزارش برنامه عملیاتی پروژه ها با حضور مدیر عامل و اعضا و ریاست آقای دکتر اجاقی  درروز دوشنبه مورخ 1399/6/17در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزارشد.

در ابتدای این جلسه  اعضا گزارشی از فعالیت های خود در ارتباط با پروژه ها را ارائه دادند که به شرح زیر می باشد:

معاونت «اقتصادی و برنامه ریزی»گزارشی از عملکردهای خود در رابطه با پروژه ای معین مال و جام خلیج فارس ارئه دادند.معاون اداری مالی نیز از پیگیری جلسه مشترک با هیئت مدیره مجتمع دریان نو و ارسال نامه در خصوص همکاری با شرکت خبر داد.

همچینین معاون «فنی و اجرایی» به بیان پیگیری گواهینامه های شرکت وحضور در مناقصات برگزار شده در حیطه کاری شرکت پرداخته شد. پروژه«جام خلیج فارس» به موضوعاتی نظیر حل و فصل زمین کارگاه، طرح نور پردازی پروژه، زمان بندی طح نما، خرید انشعاب آب و … پرداخته شد.

 

 

print