جلسه فیمابین بانک سینا و شرکت ساختمانی بانک ملت در مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا و هیئت همراه به میزبانی امین میرزایی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مجتمع جام خلیج فارس یکشنبه مورخ 25 تیرماه بازدید نمودند. پس از جلسه مشترک فیمابین در محل اتاق کنفرانس مجتمع، طبقات رستوران، اداری، تجاری و موتوخانه مورد بازدید میدانی قرار گرفت. در این جلسه در خصوص امکان همکاری بانک سینا و شرکت ساختمانی بانک ملت در پروژه های مختلف ساختمانی بحث و تبادل نظر شد.

print