جلسه شورای مدیران و معاونین در شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 1398/4/3 با حضور اعضا و به ریاست دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسائل شرکت و پروژه ها صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی در موارد ذیل، تصمیم بر آن شد.

1.پیگیری وضعیت برج جام و تعیین و تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری.

2.تهیه بهینه سازی روال اداری در شرکت ساختمانی

print