در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور، از 18 رییس شعبه منتخب بانک ملت با حضور رییس کل بانک مرکزی تجلیل شد.