برگزاری کارگاه آموزشی واکنش سریع در مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، کارگاه آموزشی واکنش سریع در روز یک شنبه 25 آبان ماه از ساعت 19 تا 21در مجتمع معین مال برگزار شد.

کارگاه آموزشی به همت گروه مشاور راتا ویژه کلیه پرسنل مجتمع، با رعایت پروتکل های بهداشتی در رابطه با واکنش سریع در برابر حوادث ناگهانی مثل آتش سوزی و… برگزار گردید.

print