برگزاری چهارمین کارگاه خود مراقبتی مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مجتمع معین مال در راستای اهمیت سلامت “کارگاه خود مراقبتی” را به همت مرکز بهداشت غرب تهران، روز شنبه بیست و هشتم دی ماه توسط کارشناسان این مرکز برای فروشندگان و پرسنل مجتمع برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی نظیر افزایش مهارت های خود مراقبتی و چگونگی برنامه ریزی خود مراقبتی مطرح گردید.

گفتنی است؛ این کارگاه در ساعت 13 الی 14 در طبقه دوم مجتمع برگزار  شد.

print