برگزاری پانل فنی پروژه جام خلیج فارس اسفند ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه پانل فنی پروژه مجتمع جام خلیج فارس مورخ 2 اسفند 1400 در محل پروزه واقع در ضلع مال شرقی دریاچه خلیج فارس (چیتگر) برگزار گردید. در این جلسه درخصوص بررسی و رفع مسائل مطروحه در پانل های مجزای الکتریکال، مکانیکال، ابنیه بحث و چاره اندیشی شد.

print