برگزاری پانل فنی و آتش نشانی پروژه جام خلیج فارس بهمن ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه پانل فنی و آتش نشانی در تاریخ 1400/11/18 در محل پروژه جام خلیج فارس برگزار گردید. در این جلسه درخصوص بررسی و رفع مسائل مطروحه در پانل های مجزای الکتریکال، مکانیکال، ابنیه و آتش نشانی بحث و چاره اندیشی شد.

print