برگزاری جلسه کمیسیون حسابرسی

اولین جلسه کمیته حسابرسی داخلی شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، اولین جلسه کمیته حسابرسی داخلی شرکت با حضور اعضا و به ریاست عضو هیئت مدیره برگزار گردید.

این جلسه که در روز دوشنبه 20 خرداد در شرکت برگزار شد، و اعضا در خصوص مباحث مالی شرکت بحث و تبادل نظر داشتند؛ آقای دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت نیز مهمان این جلسه بودند.

 

print