برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت در مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت ، جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت در مجتمع اداری و تجاری معین مال در روز سه شنبه دهم دی ماه برگزار گردید.

اعضا بعد از اتمام جلسه از مجتمع اداری و تجاری معین مال بازدید کردند.

print