برگزاری جلسه مشترک شرکت ساختمانی بانک ملت و هیئت مدیره سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک این شرکت و هیئت مدیره سندیکای بیمه گران ایران مورخ 1401/06/14 در محل تالار کنفرانس ساختمان سندیکای بیمه گران ایران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دکتر حسین اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت، هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران و نیز معاون فنی و اجرایی، مدیر پروژه و و کادر فنی پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران تشکیل گردید، درخصوص موضوعات مختلف مانند گزارش مالی بودجه بندی ساخت پروژه و قراردادهای منعقده به گفتگو نشستند.

 

print