برگزاری جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 98/2/30 با حضور اعضا و به ریاست دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسائل شرکت و پروژه ها صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، تصمیم بر آن شدارائه طرح جدید و دقیق برای ایجاد باشگاه بانک ملت در ملک جمشیدیه اقدام نمایند.

همچنین؛ با ارائه طرح جهت فروش معین مال، وبرگزاری مزایده پارکینگ معین مال توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی انجام گیرد.

print