بازدید مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مادر

مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت، از آخرین روند انجام پروژه مادر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیر عامل دکتر اجاقی ، معاون فنی و اجرایی مهندس جمالی و مدیر پروژه مادر در تاریخ 97/10/15از پروژه مادر بازدید کردند.

print