بازدید پروژه ساختمان سرپرستی شعب استان ایلام با حضور نمایندگان و معاون فنی اجرایی شرکت فروردین ماه 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، بازدید از پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام با حضور معاون فنی و اجرایی این شرکت، نمایندگان کارفرما، مشاور، بهره بردار و پیمانکاران پروژه به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروژه در فروردین ماه 1401 صورت گرفت. در این بازدید، مدیر پروژه به ارائه گزارش درخصوص روند پیشرفت آن و بیان موضوعات مربوطه پرداخت.

 

print