بازدید معاونین بانک ملت از مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال

معاونین مدیر عامل بانک ملت و مدیر عامل شرکت ساختمانی از مجتمع معین مال بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آقایان خادمی معاون مدیر عامل ناظر بر منابع انسانی و رفاهی و براتی مدیر کل اداره رفاه و جبران خدمت  بانک ملت به همراه دکتر اجاقی مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت روز یکشنبه پنجم خرداد ماه از امکانات مجتمع تجاری معین مال بازدید به عمل آوردند.

در این راستا مقرر شد ضمن معرفی امکانات مجتمع به همکاران بانک ملت، شرایطی جهت سرویس دهی به کارکنان بانک و خانواده هایشان فراهم آید.

print