بازدید مدیرعامل شرکت از روند اجرای پروژه سندیکای بیمه گران ایران بهمن ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل این شرکت دکتر اجاقی از پروژه سندیکای بیمه گرا ایران به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروژه در تاریخ 1400/11/09 بازدید نمودند. در این بازدید مدیر پروژه به ارائه گزارش از روند پیشرفت پروژه پرداخت.

print