بازدید مدیران بانک ملت از مجتمع تجاری- اداری شمس آباد

مدیران بانک ملت از مجتمع تجاری-اداری شمس آباد بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، آقایان رشیدی مدیر امور پشتیبانی بانک ملت، قدیری مدیرکل اداره مهندسی ساختمان بانک ملت و قلی پور معاون کل اداره ساختمانی ،از پروژه مجتمع تجاری و اداری شمس آباد بازدید نمودند.

این بازدید که در روز شنبه 14 اردیبهشت ماه صورت گرفت بخش های مختلف پروژه  مورد بررسی قرار گرفته و از وضعیت ساختمان اطلاعات لازم توسط مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت کسب گردید.

در پایان مسئولین بانک از روال اجرایی پروژه اعلام رضایت نموده و بنا شد جهت تسهیل امور اداری تحویل پروژه اقدام گردد.

print