بازدید دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران از پروژه ساختمان سندیکای بیمه

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، در روز چهارشنبه بیست و یکم خرداد ماه از پروژه بازسازی ساختمان سندیکا بیمه واقع در یوسف آباد بازدید کرد.

این بازدید که با همراهی دکتر اجاقی، مدیر عامل شرکت ساختمانی بانک ملت و مدیر پروژه انجام پذیرفت، در رابطه با پیشرفت و روند کاری پروژه توضیحاتی ارائه گردید.

دکتر کریمی ضمن تشکر از دست اندارکاران پروژه از همکاری با شرکت ساختمانی بانک ملت، به عنوان یک برند از شرکت های ساختمانی ابراز خرسندی کرد.

دکتر اجاقی بیان کرد: با مدیریت ارزش و هزینه، امیدوار هستیم که بتوانند خدمات بسیار خوبی را به کارفرما ارائه دهیم زیرا بازسازی ساختمان سندیکا بیمه یک پروژه ملی برای شرکت های بیمه ایران است و امید است که با قدرت بتوانیم این پروژه را زودتر از موعد قرار داد تحویل دهیم.

print