بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، یک تن برنج ایرانی به موسسه خیریه کهریزک استان البرز اهدا کرد.