افزایش چشمگیر نسبت چک‌های برگشتی به مبادله ای در فروردین ماه بخاطر شیوع کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری فارس، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روز های کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه 99 مشابه اسفند ماه  98، نشاندهنده افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه 1399 در کل کشور بالغ بر 6.1 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 652 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 36 درصـد و 56.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

*کاهش 41.3 درصدی تعداد چک‌های وصولی

در فروردین ماه 1399، در کل کشور حدود 5 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 521 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 41.3 درصـد و 60.4 درصـد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 81.7 درصـد و 80 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در اسفند ماه 1398 به ترتیب معادل 89.1 درصد و 88.2 درصد و در فروردین ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.2 درصـد و 89.2 درصـد بوده است.

*برگشت خوردن 20 درصد چک‌ها بخاطر شیوع کرونا

در فروردین ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 1131 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 131 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.4 درصـد افزایش و از نظر مبلغ 26 درصد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور بـه ترتیـب 18.3 درصد و 20 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اسفندماه 1398 به ترتیب معادل 10.9 درصد و 11.8 درصد و در فروردین ماه 1398 به ترتیب برابـر 9.8 درصـد و 10.8 درصد بوده است.

print