اعلام تعرفه جدید سال 1401 برای صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی

بدین وسیله به استحضار می رساند که پیرو نامه شماره 1401/1200/3107/ص مورخ 1401/02/06 مدیر کل محترم اداره کل راه و شهرسازی از ابتدای سال 1401 بابت صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی) اشخاص حقیقی و حقوقی (به ترتیب مبالغ 2/500/000 و 10/000/000 ریال تعرفه تعیین گردیده است که می‌‌ بایست به حساب خزانه واریز گردد.

لازم به ذکر است اعضایی که قبل از تاریخ نامه فوق الذکر نسبت به صدور ، تمدید و یا ارتقاء پروانه اقدام نموده اند می بایست مابه التفاوت مبلغ مذکور را به حساب خزانه واریز و تصویر رسید آن را از طریق سامانه nazeran.tceo.ir برای کارشناسان امور عضویت و صدور پروانه جهت درج در پرونده ارسال نمایند.

print